Mango Alphonso variety, Dharwad, Karnataka (H Lamers)